Cursos dispoñíbeis

Benvidos ao MF0504_3 Escaparatismo Comercial. 

Neste módulo formativo imos aprender a: Analizar, Deseñar e Organizar a montaxe de escaparates en establecementos comerciais.

Cando finalicedes estaredes habilitados como Escaparatista comercial e Deseñador de espazos comerciais.
Este curso está dirixido para aquelas persoas interesadas en adquirir coñecementos relacionados coa preparación de proxectos de deseño gráfico, traballasen ou non en empresas de artes gráficas ou en áreas profesionais do deseño gráfico, pois non é necesario ter experiencia previa neste sector.

Esta Unidade Formativa (UF) é unha parte do certificado "Deseño de productos gráficos", o cal, una vez completo, habilita para traballar como deseñador/a gráfico/a, grafista, maquetista ou deseñador/a de arte final.

Cada semana atoparán conceptos básicos e procedementos que servirán de guía esencial do alumnado para o desenvolvemento profesional da actividade.O obxectivo xeral do curso é comunicar sobre o medio ambiente, interpretar os seus valores e problemática, guiar e capacitar ás personas para contribuir á conservación e mellora ambiental.

Este curso está dirixido para aquelas persoas interesadas en adquirir coñecementos relacionados  cas administracions basicas de oficina.

  • Poñeremos en practica como as persoas que realizan accions de tipo administrativo deben ter claro cómo poden coñecer a estructura empresarial e realizar, si fora preciso, o  correspondente organigrama da empresa, sabendo ubicar cada un dos departamentos, as funcions e as relacions existentes na mesma.
  • Outro dos principios fundamentais das tarefas administrativas e o apoyo ó departamento financiero correspondiente. E importante que se sepan  realizar algunhas funcions relacionadas ca tesoreria empresarial, asi como elaborar certos documentos, tales como unha factura, un albaran, etc.Este curso está dirixido para todas aquelas persoas interesadas en adquirir coñecementos relacionados coa xestión administrativa dun servicio de auditoría. Este certificado habilitará ao alumno para traballar no ámbito da xestión dun proceso de auditoría, analizando dito proceso, identificando as súas diferentes fases e os fluxos de información que se xeneran e os instrumentos que se utilizan.

Nesta unidade formativa, que pertence ao módulo formativo Servizo básico de restaurante-bar (HOTR0208) as diferentes tarefas habituais nos postservizo:  limpar a cristalería, cubertería ou montar unha mesa.

Tamén aprenderemos técnicas, utis e tipos servizo de aplicación. Por exemplo, servizo de empretado ou gueridón.

Continuaremos traballando os diferentes servizos de comidas e bebidas (tipos de almorzos, tipos de categorías) e por últimos veremos os  tipos de facturación e cobro. 

Neste curso aprenderase as bases de HTML para crear páxinas web.

O curso que vas a realizar correspóndese co módulo formativo 3 : MF1036_3: METODOLOXÍA DE EMPREGO CON APOIO NA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDE do certificado de profesionalidade SSCG0109 Inserción Laboral de Persoas con Discapacidade.

Este curso online permitirache validar a parte teórica dos módulos do certificado de profesionalidade (AGAO0208) Instalacións e Mantemento de Xardíns e Zonas Verdes

O obxetivo  fundamanal de este curso e coñecer e recoñecer todas as técnicas de montaxe que se poden realizar nunha perruquería 

Tras realizar este curso serás capaz de:

  • Propoñer un plan/programa inicial do estudo, proxecto suscitado ou obra, para establecer o seu Plan/Programa Base, realizando cálculos básicos de rendemento.
  • Concretar o Plan/Programa de Deseño para permitir o control da fase de redacción do proxecto, gardando correspondencia co plan inicial.
  • Concretar o Plan/Programa de Contratación para permitir o control do proceso da contratación das obras, seguindo as directrices relativas á estratexia de contratación.

Neste certificado aquirirás competencias para realizar as operacións de manexo, mantemento, produción e colleita de cultivos nunha explotación ecolóxica, aplicando criterios de calidade, sostibilidade e rendibilidade, cumprindo coa lexislación de agricultura ecolóxica, de control de calidade e de prevención de riscos laborais vixente


Neste curso poderedes poñer en práctica as vosas habilidades docentes e titoriais mediante a creación dun curso da especialidade que vides traballando nos módulos previos do certificado de Docencia da Formación Profesional para o Emprego. 

Lembrade a importancia da motivación e as dificultades/potencialidades das TIC na FPE á hora de titorizar accions formativas para o emprego na modalidade de teleformación.